Xây dựng mô hình hải quan thông minh, hải quan số giai đoạn 2021-2030

Cán bộ Hải quan kiểm tra hàng hóa thông qua máy soi chiếu. Ảnh Cao Nguyên.
Cán bộ Hải quan kiểm tra hàng hóa thông qua máy soi chiếu. Ảnh Cao Nguyên.
Cán bộ Hải quan kiểm tra hàng hóa thông qua máy soi chiếu. Ảnh Cao Nguyên.
Lên top