Xây dựng chính sách lấy người nộp thuế làm trung tâm, là đối tượng phục vụ

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình. Ảnh Anh Huy.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình. Ảnh Anh Huy.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình. Ảnh Anh Huy.
Lên top