Xây dựng các gói hỗ trợ để đẩy nhanh chuyển đổi số

Chương trình hỗ trợ chuyển đổi số hướng tới mục tiêu năm 2025 có 100% doanh nghiệp được nâng cao nhận thức về chuyển đổi số. Ảnh: GHN
Chương trình hỗ trợ chuyển đổi số hướng tới mục tiêu năm 2025 có 100% doanh nghiệp được nâng cao nhận thức về chuyển đổi số. Ảnh: GHN
Chương trình hỗ trợ chuyển đổi số hướng tới mục tiêu năm 2025 có 100% doanh nghiệp được nâng cao nhận thức về chuyển đổi số. Ảnh: GHN
Lên top