“Xanh hóa” hoạt động ngân hàng và vai trò của chính sách Bảo hiểm tiền gửi

Chiến lược ngân hàng xanh cần được khởi xướng sâu rộng tới không chỉ đối tác hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng và các hoạt động có liên quan, bao gồm hoạt động Bảo hiểm tiền gửi. Ảnh TL
Chiến lược ngân hàng xanh cần được khởi xướng sâu rộng tới không chỉ đối tác hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng và các hoạt động có liên quan, bao gồm hoạt động Bảo hiểm tiền gửi. Ảnh TL
Chiến lược ngân hàng xanh cần được khởi xướng sâu rộng tới không chỉ đối tác hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng và các hoạt động có liên quan, bao gồm hoạt động Bảo hiểm tiền gửi. Ảnh TL
Lên top