Vốn đầu tư của doanh nghiệp FDI vào Quảng Trị giảm