Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Vốn đầu tư của doanh nghiệp FDI vào Quảng Trị giảm