Vợ ông Đặng Lê Nguyên Vũ bị buộc trả lại con dấu Trung Nguyên

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo.
Bà Lê Hoàng Diệp Thảo.
Bà Lê Hoàng Diệp Thảo.