Vỡ ống alumin Nhân Cơ: Nhà thầu Trung Quốc phải kiểm tra lại thiết kế