Vinamilk - Doanh nghiệp đầu tiên của Việt Nam được phép tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong ASEAN