Vinaconex muốn bán 35% vốn tại Nedi2, dự thu hơn 450 tỉ đồng

Lên top