Vietsovpetro - hành trình 40 năm "tìm lửa"

Người lao động Vietsovpetro trên giàn khoan.
Người lao động Vietsovpetro trên giàn khoan.
Người lao động Vietsovpetro trên giàn khoan.
Lên top