Vietcombank hoàn tất thoái vốn tại EIB và MBB

Vietcombank đã thoái vốn thành công tại EIB và MBB
Vietcombank đã thoái vốn thành công tại EIB và MBB
Vietcombank đã thoái vốn thành công tại EIB và MBB