Vietbank được chấp thuận tăng vốn

Vietbank vừa được NHNN chấp thuận cho tăng vốn
Vietbank vừa được NHNN chấp thuận cho tăng vốn
Vietbank vừa được NHNN chấp thuận cho tăng vốn