Việt Nam có thể đạt tăng trưởng 6,76% giai đoạn 2021- 2023

Khu vực kinh tế tư nhân và khu vực FDI sẽ góp phần quan trọng cho tăng trưởng GDP giai đoạn 2021 - 2023. Ảnh: Cao Nguyên
Khu vực kinh tế tư nhân và khu vực FDI sẽ góp phần quan trọng cho tăng trưởng GDP giai đoạn 2021 - 2023. Ảnh: Cao Nguyên
Khu vực kinh tế tư nhân và khu vực FDI sẽ góp phần quan trọng cho tăng trưởng GDP giai đoạn 2021 - 2023. Ảnh: Cao Nguyên
Lên top