Việt Nam bắt đầu thu hồi, hoàn tiền 12.633 chiếc điện thoại Galaxy Note 7