VIB nhận giải thưởng quốc tế về nghiệp vụ tài trợ thương mại

Ông Lê Quang Trung – Phó Tổng Giám đốc VIB nhận giải thưởng từ đại diện IFC
Ông Lê Quang Trung – Phó Tổng Giám đốc VIB nhận giải thưởng từ đại diện IFC
Ông Lê Quang Trung – Phó Tổng Giám đốc VIB nhận giải thưởng từ đại diện IFC
Lên top