6 tháng đầu năm 2020:

VIB đạt lợi nhuận trước thuế 2.356 tỉ đồng, duy trì hoạt động hiệu quả

Lên top