Vai trò lãnh đạo của Đảng trong quá trình tái cơ cấu Agribank

Agribank luôn đồng hành cùng nông nghiệp, nông dân, nông thôn
Agribank luôn đồng hành cùng nông nghiệp, nông dân, nông thôn
Agribank luôn đồng hành cùng nông nghiệp, nông dân, nông thôn
Lên top