Uỷ ban Kinh tế: GDP tăng 6,3-6,5% cũng chỉ là kỳ vọng