Ươm tạo thành công nhiều doanh nghiệp công nghệ thông tin

Hỗ trợ các doanh nghiệp công nghệ thông tin khởi nghiệp. Ảnh: MH
Hỗ trợ các doanh nghiệp công nghệ thông tin khởi nghiệp. Ảnh: MH
Hỗ trợ các doanh nghiệp công nghệ thông tin khởi nghiệp. Ảnh: MH