Ứng dụng Việt ngày càng rộng đường ra “biển lớn”

Các ứng dụng Việt của Amanotes trên chợ ứng dụng Play Store của Google. Ảnh: Thế Lâm.
Các ứng dụng Việt của Amanotes trên chợ ứng dụng Play Store của Google. Ảnh: Thế Lâm.
Các ứng dụng Việt của Amanotes trên chợ ứng dụng Play Store của Google. Ảnh: Thế Lâm.
Lên top