Ứng dụng công nghệ thông tin của ngành Hải quan có bước nhảy vọt

Ngành Hải quan đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, quyết tâm triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Ảnh Cao Nguyên.
Ngành Hải quan đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, quyết tâm triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Ảnh Cao Nguyên.
Ngành Hải quan đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, quyết tâm triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Ảnh Cao Nguyên.
Lên top