Uber Việt Nam: Việc cấm xe hợp đồng 13 tuyến phố sẽ gây "phản ứng ngược"

Ra lệnh cấm Uber, Grab vào 13 tuyến phố.
Ra lệnh cấm Uber, Grab vào 13 tuyến phố.
Ra lệnh cấm Uber, Grab vào 13 tuyến phố.