Tủ sách, thiết bị học tập “Thêm con chữ, bớt đói nghèo” đến 30 địa phương

Agribank – Ngân hàng vì cộng đồng tiếp tục được khẳng định thông qua triển khai chương trình trao tặng tủ sách, thiết bị học tập “Thêm con chữ, bớt đói nghèo” tại 30 địa phương với tổng kinh phí 4,5 tỷ đồng.
Agribank – Ngân hàng vì cộng đồng tiếp tục được khẳng định thông qua triển khai chương trình trao tặng tủ sách, thiết bị học tập “Thêm con chữ, bớt đói nghèo” tại 30 địa phương với tổng kinh phí 4,5 tỷ đồng.
Agribank – Ngân hàng vì cộng đồng tiếp tục được khẳng định thông qua triển khai chương trình trao tặng tủ sách, thiết bị học tập “Thêm con chữ, bớt đói nghèo” tại 30 địa phương với tổng kinh phí 4,5 tỷ đồng.
Lên top