Từ chuyện thanh long rớt giá: Không thể mãi duy trì giải cứu bằng "thị trường tình thương"