Từ 11.2.2017 bắt đầu chuyển đổi mã vùng điện thoại