Từ 1.1.2017, chính thức áp dụng mức lương tối thiểu vùng mới