Trên 50% người lao động của Vietnam Airlines phải tạm ngừng việc

Trên 50% người lao động của Vietnam Airlines phải tạm ngừng việc.
Trên 50% người lao động của Vietnam Airlines phải tạm ngừng việc.
Trên 50% người lao động của Vietnam Airlines phải tạm ngừng việc.
Lên top