Tranh chấp Trung Nguyên: Đi ngược lại giá trị cốt lõi mà doanh nghiệp xây dựng