Trăm tỉ chi khống tại dự án điện 500kV: Có thoái thác được trách nhiệm?

Một dự án điện lực của SPMB.
Một dự án điện lực của SPMB.
Một dự án điện lực của SPMB.
Lên top