Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Trái cây đồng bằng bao giờ vươn ra biển lớn?