Tổng Giám đốc Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn bị kỷ luật

Quyết định kỷ luật của Chủ tịch UBND TP đối với Người quản lý doanh nghiệp Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn.
Quyết định kỷ luật của Chủ tịch UBND TP đối với Người quản lý doanh nghiệp Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn.
Quyết định kỷ luật của Chủ tịch UBND TP đối với Người quản lý doanh nghiệp Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn.
Lên top