Tổng Giám đốc EVN được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công Thương