Tổng cục Thuế "về đích" trước 10 tháng trong sắp xếp, hợp nhất các chi cục

Việc cắt giảm chi cục thuế đã giúp hệ thống thuế tinh gọn bộ máy, giảm bớt các tầng nấc trung gian. Ảnh Hải Nguyễn.
Việc cắt giảm chi cục thuế đã giúp hệ thống thuế tinh gọn bộ máy, giảm bớt các tầng nấc trung gian. Ảnh Hải Nguyễn.
Việc cắt giảm chi cục thuế đã giúp hệ thống thuế tinh gọn bộ máy, giảm bớt các tầng nấc trung gian. Ảnh Hải Nguyễn.
Lên top