Tổng cục Hải quan bán thanh lý 50 xe công vụ, có xe chưa đến 50 triệu đồng

Nhiều loại xe của Hải quan thanh lý chỉ dưới 50 triệu đồng.
Nhiều loại xe của Hải quan thanh lý chỉ dưới 50 triệu đồng.
Nhiều loại xe của Hải quan thanh lý chỉ dưới 50 triệu đồng.