Tổng công ty đầu tiên của ngành than niêm yết đang làm ăn ra sao?

Chi phí quản lý doanh nghiệp của Mỏ Việt Bắc vọt tăng trong năm 2020.
Ảnh minh họa: LĐO.
Chi phí quản lý doanh nghiệp của Mỏ Việt Bắc vọt tăng trong năm 2020. Ảnh minh họa: LĐO.
Chi phí quản lý doanh nghiệp của Mỏ Việt Bắc vọt tăng trong năm 2020. Ảnh minh họa: LĐO.
Lên top