Tín dụng mùa cuối năm: Cạnh tranh khốc liệt

Cuộc cạnh tranh về lãi suất cho mùa tín dụng cuối năm đang rất nóng.
Cuộc cạnh tranh về lãi suất cho mùa tín dụng cuối năm đang rất nóng.