Tín dụng chính sách góp phần giảm nghèo bền vững trên đất cố đô

Từ nguồn vốn ưu đãi của NHCSXH, chị Hồ Thị Nhép ở huyện A Lưới đã đầu tư trồng trọt và chăn nuôi bò, tạo sinh kế vươn lên thoát nghèo
Từ nguồn vốn ưu đãi của NHCSXH, chị Hồ Thị Nhép ở huyện A Lưới đã đầu tư trồng trọt và chăn nuôi bò, tạo sinh kế vươn lên thoát nghèo
Từ nguồn vốn ưu đãi của NHCSXH, chị Hồ Thị Nhép ở huyện A Lưới đã đầu tư trồng trọt và chăn nuôi bò, tạo sinh kế vươn lên thoát nghèo
Lên top