Tín dụng bất động sản vẫn cần được kiểm soát chặt

Dòng tín dụng chảy vào thị trường bất động sản vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro nên cần kiểm soát chặt.
Dòng tín dụng chảy vào thị trường bất động sản vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro nên cần kiểm soát chặt.
Dòng tín dụng chảy vào thị trường bất động sản vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro nên cần kiểm soát chặt.
Lên top