Tiếp tục truy đến cùng vụ bổ nhiệm Vũ Quang Hải: VaFi gửi văn bản tới Bộ KH&ĐT và Thanh tra Chính phủ