Tiến tới Vinh Quang Việt Nam lần thứ XII: Tổng giám đốc của nhà nông