Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tỉ lệ hộ thiếu đói tăng 15,6%