Thương mại giai đoạn 2021-2030: Điểm tựa cho sản xuất trong nước

Mục tiêu cụ thể giai đoạn 2021-2030: Tốc độ tăng trưởng giá trị tăng thêm thương mại trong nước đạt khoảng 9% - 9,5%/năm. Ảnh: Vũ Long
Mục tiêu cụ thể giai đoạn 2021-2030: Tốc độ tăng trưởng giá trị tăng thêm thương mại trong nước đạt khoảng 9% - 9,5%/năm. Ảnh: Vũ Long
Mục tiêu cụ thể giai đoạn 2021-2030: Tốc độ tăng trưởng giá trị tăng thêm thương mại trong nước đạt khoảng 9% - 9,5%/năm. Ảnh: Vũ Long
Lên top