Thực phẩm Đức Việt nhận Giải Rồng Vàng dành cho Doanh nghiệp FDI Việt Nam