Thủ tướng dự khởi công toà tháp cao nhất vùng duyên hải Bắc Bộ