Thu phí dự án BOT đầu tiên ở Long An: Chuẩn bị sẵn tiền lẻ và người đếm tiền

Trạm thu phí BOT Đường tỉnh 830.
Trạm thu phí BOT Đường tỉnh 830.
Trạm thu phí BOT Đường tỉnh 830.