Thu gom cổ phiếu đỡ đà giảm giá

Thị trường chứng khoán liên tục giảm điểm, các lãnh đạo doanh nghiệp thu gom cổ phiếu quỹ để cứu đà giảm giá.
Thị trường chứng khoán liên tục giảm điểm, các lãnh đạo doanh nghiệp thu gom cổ phiếu quỹ để cứu đà giảm giá.
Thị trường chứng khoán liên tục giảm điểm, các lãnh đạo doanh nghiệp thu gom cổ phiếu quỹ để cứu đà giảm giá.
Lên top