Thiên tai đang là hiểm họa và cường độ gây tổn thất ngày càng lớn