Thị trường ứng dụng gọi xe: "Hiểm địa" đối với nhiều CEO sáng giá

Be vươn lên số 2 trên thị trường ứng dụng gọi xe nhưng CEO lại vừa từ nhiệm (ảnh: P.K).
Be vươn lên số 2 trên thị trường ứng dụng gọi xe nhưng CEO lại vừa từ nhiệm (ảnh: P.K).
Be vươn lên số 2 trên thị trường ứng dụng gọi xe nhưng CEO lại vừa từ nhiệm (ảnh: P.K).
Lên top