Thị trường ứng dụng đặt xe sắp “nổ” với khoản đầu tư 1 tỉ USD vào FaceCar