Thị trường phân bón: 90% là gạch đá, vôi, chỉ có 1,9% dinh dưỡng